Välkommen till Quickarkivet

På den här sidan finner du länkar till dokumenten  från resningsprocessen. Dokumenten publiceras här som ett extramaterial till min bok "Mannen som slutade ljuga - berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick".

Innan du börjar ladda ned filerna

Resningsprocessen inleddes 2009 med att advokat Thomas Olsson lämnade in den första s.k resningsansökan för Sture Bergwalls räkning. En resningsansökan är en samling argument för att en dom bör rivas upp. Det är mycket ovanligt att någon som dömts för mord beviljas resning. Det lär bara ha hänt fyra gånger under hela 1900-talet.

Thomas Olsson skrev sammanlagt fyra resningsansökningar för Sture Bergwalls räkning. De handlade om morddomarna gällande fallen Yenon Levi, Therese Johannessen, Gry Storvik och Trine Jensen (båda morddomarna behandlades gemensamt i en resningsansökan), samt Johan Asplund. De två återstående resningsansökningarna skrevs inte av Thomas Olsson utan av chefsåklagare Bengt Landahl (rörande fallet Charles Zelmanovits) och chefsåklagare Kristian Augustsson (rörande dubbelmordet vid sjön Appojaure).

Sture Bergwall dömdes ursprungligen av tingsrätter, och ingen av de fällande domarna överklagades till hovrätten, vilket annars brukar vara fallet när det gäller mordåtal. Det här betyder att resningsansökninresningsansökningarna inte lämnades in till Högsta domstolen, utan till olika hovrätter. Dessa lät i vart och ett av fallen en åklagare (förutom i två fall, se nedan) detaljstudera ansökan för att bedöma om det förelåg skäl att bevilja resning eller inte. I granskningen jämförde man uppgifterna i ansökan med uppgifter dels i domen och de s.k domskälen (dvs domstolens motivering till att domen blev fällande) och dels i själva mordutredningen, eller förundersökningen som en brottsutredning egentligen kallas. Förundersökningen finns dokumenterad i ett förundersökningsprotokoll, en ofta mycket omfattande samling dokument som t ex förhörsutskrifter, videoinspelningar från vallningar, rapporter från kriminaltekniska undersökningar, rättsläkarutlåtanden och mycket annat. Åklagarna gick i varje mordfall igenom förundersökningsprotokollet när de granskade resningsansökningarna. Varje åklagare skrebv till siet en så kallad förklaring. I den kan åklagaren antingen förklara sig vara emot att den dömde beviljas resning, eller förklara sig vara för att resningen beviljas. I förklaringen motiveras också beslutet.

När det gäller de fyra resningsansökningar som författats av advokat Thomas Olsson var det åklagare som skrev dessa förklaringar. I de två fall där det var åklagare som skrev resningsansökningarna blev det istället Thomas Olsson som fick skriva förklaringen. Eftersom det i dessa fall var åklagare som helt oberoende av den dömde begärt att resning skulle beviljas fick Sture Bergwall alltså frågan om han själv ansåg att han borde få resning.

I Sture Bergwalls fall tillstyrkte alla åklagarna att resning beviljades, ovh det gjorde naturligtvis Sture Bergwall själv också.

Varje förklaring gick tillbaka till hovrätten, där den granskades av tre hovrättsdomare. Dessa skrev sedan ett beslut. I fallet Thomas Quick beslutades i samtliga fall att ärendet skulle förpassas tillbaka till tingsrätten och att en ny brottsutredning skulle inledas.

Nu fick en ny åklagare till uppgift att undersöka om det fanns skäl att väcka nytt åtal mot Sture Bergwall. Om bevisen inte bedömdes hålla för ett åtal var dessa åklagare enligt lag skyldiga att lägga ned den nyupptagna förundersökningen. Detta skedde i samtliga fall. Varje åklagare motiverade sitt ställningstagande i ett skriftligt nedläggningsbeslut.

Efter att en förundersökning lagts ned blev Sture Bergwall automatiskt friad från den gamla morddomen av den tingsrätt som en gång dömde honom. Jag har inter tagit med de friande domarne eftersom det rör sig om automatiska beslut som inte innehåller någon information om fallen.

Nedan följer länkar till resningsdokumenten rörande alla morden Sture Bergwall dömts och senare friats från: Yenon Levi, Therese Johannessen, Gry Storvik och Trine Jensen (en resningsprocess för båda morden), Johan Asplund, Charles Zelmanovits samt Janny och Marinus Stegehuis (dubbemordet vid sjön Appojaure)

Några av dokumenten innehåller namn på personer som Sture Bergwall pekat ut som delaktiga i morden. För att inte orsaka dessa oskyldiga människor obehag har jag maskat namnen. I sådana fall där namnen redan är allmänt kända, t ex Sture Bergwalls syskon, har jag låtit dem vara kvar.

Resningsansökningarna lämnades in med en mycket stor mängd bilagor. Dessa är inte med eftersom det väsentliga ändå citeras i själva ansökningarna. Några särskilt intressanta bilagor återfinns dock nedan.

Varje resningsärende består, som framgår ovan, av fem delar, med den ursprungliga domen som startpunkt:

 1. Ursprungliga fällande domen
 2. Resningsansökan (här finns den mest detaljerade argumentationen för att Sture Bergwall är oskyldig)
 3. Förklaring
 4. Hovrättens beslut
 5. Nedläggningsbeslut

Resningsprocessen pågick i över fyra år. Det kan vara en bra idé att läsa resningsdokumenten (punkt 2-5) i den ordning resningsansökningarna lämnades in. Detta eftersom dokumenten ibland hänvisar till tidigare resningsärenden. Om du bara ska läsa ett dokument i varje fall som satsa på resningsansökningen. Där finns den mest detaljerade kritiken mot "bevisen" som användes för att fälla Bergwall.

Dokumenten från resningsprocessen

Fallet Yenon Levi

 1. Levi 1997-05-28 Dom Hedemora tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. Levi 2009-04-20 Resningsansökan advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 3. Levi 2009-07-31 Förklaring Överåklagare Björn Ericson QUICKARKIVET.pdf
 4. Levi 2009-12-17 Beslut Svea Hovrätt QUICKARKIVET.pdf
 5. Levi 2010-05-28 Nedläggningsbeslut Chefsåklagare Eva Finnè QUICKARKIVET.pdf

Fallet Therese Johannessen

 1. ThJ 1998-06-02 Dom Hedemora Tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. Thj 2010-04-20 Resningsansökan advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
  1. Thj 2010-04-20 Resningsansökan Bilaga 08 SKLs nya analys av benbitarna.pdf
  2. Thj 2010-04-20 Resningsansökan Bilaga 15 NORGEPOJKARNA QUICKARKIVET.pdf
 3. ThJ 2010-08-23 Förklaring Överåklagare Björn Ericson QUICKARKIVET.pdf
  1. ThJ 2010-08-23 Förklaring Björn Ericson BILAGA 2 Wendts granskning av resningsansökan QUICKARKIVET.pdf
 4. ThJ 2010-09-24 Beslut Svea Hovrätt QUICKARKIVET.pdf
 5. ThJ 2011-03- 29 Nedläggningsbeslut Extra åklagare Olle Sohlberg QUICKARKIVET.pdf

Fallen Gry Storvik och Trine Jensen

 1. GoT 2000-06-22 Dom Falu tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. GoT 2011-04-11 Resningsansökan advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
  1. GoT 2011-04-11 Resningsansökan Bilaga 29 Utlåtande om Sven Å Christiansons test QUICKARKIVET.pdf
  2. GoT 2011-04-11 Resningsansökan Bilaga 40 Dådermans utlåtande om Bergwalls medicinering QUICKARKIVET.pdf
 3. GoT 2011-08-19 Förklaring Bo Lindgren QUICKARKIVET.pdf
 4. GoT 2012-04-05 Beslut Svea Hovrätt QUICKARKIVET.pdf
 5. GoT 2012-09-24 Nedläggningsbeslut Statsåklagare Bo Ericsson QUICKARKIVET.pdf

Fallet Johan Asplund

 1. JA 2001-06-21 Dom Sundsvalls tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. JA 2011-09-08 Resningsansökan advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 3. JA 2011-10-28 Förklaring Överåklagare Björn Eriksson QUICKARKIVET.pdf
 4. JA 2012-01-18 Beslut Hovrätten för Nedre Norrland QUICKARKIVET.pdf
 5. JA 2012-03-14 Nedläggningsbeslut Chefsåklagare Jonas Almström QUICKARKIVET.pdf

Fallet Charles Zelmanovits

 1. ChZ 1994-11-16 Dom Piteå Tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan Chefsåklagare Bengt Landahl QUICKARKIVET.pdf
  1. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan Bil 12 Erkännanden utan verklighetsanknytning QUICKARKIVET.pdf
  2. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan Bil 13 Wendts genomgång FU ChZ QUICKARKIVET.pdf
  3. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan Bil 15 PM om 13 försvunna pärmar QUICKARKIVET.pdf
 3. ChZ 2012-10-10 Förklaring advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 4. ChZ 2013-02-01 Beslut Hovrätten för Övre Norrland QUICKARKIVET.pdf
 5. ChZ 2013-07-31 Nedläggningsbeslut chefsåklagare Håkan Nyman QUICKARKIVET.pdf

Fallet Appojaure (dubbelmordet på Janny och Marinus Stegehuis)

 1. Appojaure 1996-01-25 Dom Gällivare tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. Appojaure 2012-06-18 Resningsansökan Chefsåklagare Kristian Augustsson QUICKARKIVET.pdf
 3. Appojaure 2012-10-15 Förklaring advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 4. Appojaure 2013-03-01 Beslut Hovrättens QUICKARKIVET.pdf
 5. Appojaure 2013-05-21 Nedlägningsbeslut Extra åklagare Jörgen Lindberg QUICKARKIVET.pdf